עדכון פברואר 2021 ! מלכודת יתוש הטיגריס חזרה למלאי !

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור בהקדם

  תנאי אחריות

  אוריטק אחראית לכך שהמכשיר מתוצרתה הכלול בכתב אחריות זה, יהיה נקי מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה (להלן: "תקופת האחריות") וזאת בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו.

  • שרות במסגרת האחריות, יינתן אך ורק עם הצגת תעודה זו בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר.
  • שירות ותיקון שיבוצעו על פי כתב אחריות זה יתבצעו במעבדות אוריטק בלבד. עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון לחנות ממנו נרכש או לשולחו לאוריטק. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
  • אחריות זו ניתנת ע"י אוריטק לרוכש המקורי של המכשיר.
  • בשום מקרה, האחריות אינה חלה על פיתיונות, נורות ורשתות איסוף.

  האחריות כוללת:

  • תיקון או החלפה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוריטק ,של המכשיר ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי, עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המכשיר.
  • אספקה של כל החלפים שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכושה של אוריטק.

  האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים:

  (במקרה זה, תיקבע עלות התיקון על ידי אוריטק)

  • המכשיר תוקן, או בוצע בו ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
  • במקרה של נזק הנובע כתוצאה משבר, נזק בזדון, רשלנות, הזנחה, קצר חשמלי, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע, חול, נזקי מים או נוזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח עליון.
  • קלקול הנובע כתוצאה מאספקת חשמל לא סדירה.
  • השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.

  בכל מקרה בו האחריות אינה חלה על-פי כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשיר. תיקוני שבר ו/או קרע מכל סוג שהוא כרוכים בתשלום.

  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האחריות לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא תחול על אוריטק כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר למוצר, או נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה לא תפצה, בשום מקרה, על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשיר. כמו-כן, החברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. עוד מודגש כי בכל מקרה הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר.

  חברת שיווק וקידום אתרים חברת שיווק וקידום אתרים
  0